• on December 31, 2020

Announcements for Sabbath September 26, 2020

Pensée du jour:

Psaumes 100: 1

Poussez vers l’Eternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la terre!

Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands. 

Nou tout ki rete sou latè, chante pou Bondye sitèlman nou kontan.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪ 

‪Vendredi 1er Janvier  2021 à 5:41 p.m.

‪Samedi  2 Janvier 2021 à 5:42 p.m.‬

‪ 2-) Département de l’école du Sabbat 

a-) Depatman Lekòl Saba ap envite  nou nan revizyon kesyonè (Éducation) ki fini an. Pou revizyon an map gen: 

Fr. Enosh nan leson 1, sr Ervilia 2, fr Mauclair 3, sr Mireille 4, fr Fedly 5, fr Achelin 6, se Paulette 7, fr Mikerlange 8, sr Josette 9, fr Jean Gilles10, fr Charitable 11, fr Camy 12. 

Tit nouvo kesyonè a se: Esaie, ki kòmanse ak leson (Crise d’identité). Vini ak kesyon nou yo pou patisipe, apre midi a soti 4 pm.

b-) Pandan revizyon leson an Saba maten, nou ka poze kesyon sou  Facebook, liy priyè a ak sou YouTube.

3-) Children Ministry

a-) Direktris klas anfantin nan sè Blandine Charles fè klas lekòl Saba pou timoun yo, chak Saba, soti 9 pou 11 zè sou zoom. 

b-) Pandan semèn lan, paran yo ka etidye “leçon école Sabbat” epi fè kèk aktivite sou leson an ak timoun yo. Adres sit pou nou jwen aktivite yo

se:

http://kidssabbathschoolreview.com

4-) Département du Diaconat

Se gwoup 1 kap sèvi semèn pwochen. Responsab gwoup 1 se: fr.  Elibon Destin ak sr. Rosemine Celestin 

5-) Ancienat

a-)  Pou tou sa Bondye fè pou nou,  Kò pastoral la ap envite nou tout,  nan yon sèl vwa pou vin di «Seigneur Merci ! »

Semèn priyè, rekonesans ak remèsiman sa  ak komanse aswè a nan  legliz la, a 7:15. 

Nou ap ‘’live’’ tou sou Facebook ak YouTube chak swa jiska 31 Desanm.

b-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6:45 pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

c-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio “La voix de l’esprit’’ nan: 631-359-9418

6-)  Socio- Culturel

Le département Socio-Culturel vous invite tous une demi-journée de jeûne et de prière en l’honneur des fêtans du mois de Décembre. Le rendez-vous est pour demain matin à partir de 9 heures

7-) Ministère de la Prière

Réunion de prières du Dimanche au vendredi à 7 pm

Samedi matin à 8:30.

😎 Ministère de la Santé 

a-) Responsab Depatman Sante a, frè Enosch Charles  konte sou kolaborasyon tout moun ki vin legliz la nan Saba maten, pou respekte tout pwosesis ak prensip an plas yo lè nou rive. 

Si nou pa yon fanmi kap viv nan menm kay, li enpòtan pou nou chita kote  mak yo plase a. Se yon fason pou  respekte distans rekòmande a.

b-) Tout moun ki vin legliz la Saba maten dwe itilize yon sèl pòt pou rantre. Nou konte sou kolaborasyon tout moun ki deja anndan bilding lan, pou kenbe tout lòt pòt yo fèmen.

Sonje, prekosyon sa yo se pou pwoteje chak moun.

9-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, epi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lòt bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè tèt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfòmasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo repann plizyè Kote. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje tèt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans 6 pye lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede  sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

10-) Divers

Liv ‘’Virgile Matinale ‘’ yo disponib nan legliz. Moun ki te plase koman yo, ka wè frè Max Saint Fleur oubyen kontakte sè Marie Carmel Antoine pou plis enfomasyon. Genyen kèk kopi anplis pou moun ki pat gentan pase kòmand, alòs pye kout pran devan.

11-) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr Lynkiesa Augustin       12/20🎈🎉

🎉🎈Sr. Kenthia Bernard          12/20🎈🎉

🎉🎈Fr. Joshua Fidel                 12/20🎈🎉

🎉🎈Sr. Mirline Lamothe          12/20🎈🎉

🎉🎈Sr. Nadge Lorfils               12/20🎈🎉

🎉🎈Sr. Jade Lorfils                   12/21🎈🎉

🎉🎈Sr. Florence Jean              12/21🎈🎉

🎉🎈Jean Louis C. Lucate       12/23🎈🎉

🎉🎈Fr. Emmanuel Pierre         12/23🎈🎉

🎉🎈Sr. Cherline Collot            12/24🎈🎉

🎉🎈Fr. Josue Louis                  12/24🎈🎉

🎉🎈Sr. Patricia Moise              12/24🎈🎉

🎉🎈Sr. Marie Destiné              12/25🎈🎉

🎉🎈Fr. Jose Paul                      12/25🎈🎉

🎉🎈Sr. Lovengie Victor           12/25🎈🎉

🎉🎈Jean-Claude Dusse         12/26🎈🎉

12-) Réflexion du jour:

Venez, chantons avec allégresse à l’Eternel! Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.

O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

Vini non, ann fè kè nou kontan, ann chante pou Seyè a! Ann fè fèt pou moun k’ap pwoteje nou an, pou moun k’ap delivre nou an!

Bon Sabbat à tous et à toutes!

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position