• on September 19, 2020

Announcements for Sabbath September 19, 2020

Pensée du jour:

Dieu nous teste et nous éprouve par les événements communs de la vie. Ce sont les petites choses, qui révèlent les chapitres du cœur.

God tests and proves us by the common occurrences of life. It is the little things which reveal the chapters of the heart.

Bondye teste epi sonde nou ak evenman lavi yo. Se ti detay yo ki revele chapit nan liv kè nou. 

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 25 Septembre à 7:18 p.m ‬

‪Samedi  26 Septembre à 7:17 p.m.‬

‪ 2-) Ecole du Sabbat

a-) Le département de l’école du Sabbat vous invite tous à l’étude de  l’introduction de la leçon 13 titrée 

“Se lancer par la foi “. Soyons tous au rendez-vous à 5 hres cet après-midi.

b-) Pandan revizyon leson an Saba maten, nou ka poze kesyon sou  Facebook, liy priyè a ak sou YouTube.

3-) Département de la Prière

a-) Nou pral kontinye fè Priyè nou yo monte pou gras la desann, apremidi a koman se a 6 pm ak ministè Lapriyè. 

b-) Services de prière du Dimanche au Vendredi tous les soirs à 7 pm et Samedi matin à 8:30.

4-) Children Ministry

a-) Pou etidye “leçon école Sabbat” epi fè kèk aktivite sou leson an, kap ede timoun klas enfantine yo, sè Blandine mande paran yo pou ale sou sit sa:

http://kidssabbathschoolreview.com

b-) Gen klas espesyal pou timoun yo chak Saba maten 9-11 am. Paran yo monte sou zoom ak nimewo sa: 925 2937 9822 pou konekte timoun yo nan klas pou yo fè  leson ansanm.

5-) Ancienat

a-) ‘’Chercher le royaume Dieu en ces temps de crise.’’ Se sou thème sa 

Bondye ap kontinye nouri  nanm nou ak  sèvitè li Pastè Bernard Jean Charles. Ranvevou a kase chak swa a 7:30 sou liy priyè nou an.

b-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45 pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

c-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio “La voix de l’esprit’’ nan: 631-359-9418

6-) Diaconat

Se gwoup 4 kap sèvi semèn pwochen ,  responsab gwoup 4 la se: Fr  Amos Louis ak Sr Exumene Destilus.

7-) Ministère de la Santé 

Responsab Depatman Sante a, frè Enosch Charles  konte sou kolaborasyon tout moun ki al legliz la nan Saba maten, pou respekte tout pwosesis ak prensip an plas yo lè nou rive. 

Sonje, prekosyon sa yo se pou pwoteje chak moun.

😎 Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, epi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo repann kèk Kote. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans 6 pye lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

9-) Divers

OCPS fè tout paran konnen, yo ka pase nan nenpot lekol sou wout yo depi nan Lendi, pou pran breakfast ak lunch pou tout semèn nan. Paran yo Kapab pran manje pou tout timoun, menm sa yo ki pa lekol.

Elementary Schools yo ap sèvi nou  soti (3:30pm – 5:00pm)

Middle Schools ap sèvi nou  (4:30pm – 6:00pm)

High Schools ap sèvi nou (2:50pm – 4:20pm)

10-) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr. Vada Pierre Louis 13.    🎈🎉

🎉🎈Sr. Nicole Alcin 14                🎈🎉

🎉🎈Sr. Cassandre Calixte 15    🎈🎉

🎉🎈Sr. Adeline T. Appolon 15   🎈🎉

🎉🎈Fr. Achelin Paul 16                🎈🎉 

🎉🎈Sr. Winnie Pierre 17              🎈🎉

🎉🎈Fr. Olies Thomas 17             🎈🎉

🎉🎈Fr. Julien Gue 18                   🎈🎉

🎉🎈Fr. Reynold Lorfils 18           🎈🎉

🎉🎈Sr. Abdina Guillaume 19     🎈🎉

11-) Réflection du jour: 

La perfection du caractère chrétien dépend entièrement de la grâce et de la force trouvées seulement en Dieu.

The perfection of Christian character depends wholly upon the grace and strength found alone in God.

Pèfeksyon nan karaktè kretyen, depann konplètman sou favè ak fòs nou jwenn nan Bondye sèlman.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position